جرثقيل

جرثقيل

براي نصب قطعات روي نما كاربرد دارد

جرثقيل دروازه اي متحرك

 • کد محصول: متحرك
 • ظرفیت: 2 تن
 • انرژی: سه فاز

براي نصب قطعات نما ( جي فارسي )كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

جرثقيل سقفي

 • کد محصول: شش كاره
 • ظرفیت: 2 تن
 • انرژی: سه فاز

براي جا به جايي دستگاه هاي سنگين كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

جرثقيل سقفي

 • کد محصول: شش كاره
 • ظرفیت: 5 تن
 • انرژی: سه فاز

براي جا به جايي قطعات سنگين كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

جرثقيل دروازه اي متحرك

 • کد محصول: شش كاره متحرك
 • ظرفیت: 2/5 تن
 • انرژی: سه فاز

براي بتن ريزي ديوار و ستون كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر