وينچ

وينچ

براي جابه جايي اجسام درسطح افق و عمودي كاربرد دارد

وينچ ثابت

 • کد محصول: ثابت
 • ظرفیت: يك تن
 • انرژی: سه فاز

براي جابه جايي مصالح و قطعات كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

وينچ ثابت

 • کد محصول: ثابت
 • ظرفیت: 600 كيلوگرم
 • انرژی: سه فاز

براي جابه جايي مصالح و قطعات كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

وينچ ترولي

 • کد محصول: وينچ پرتابل سبك
 • ظرفیت: 400 كيلوگرم
 • انرژی: تكفاز

براي نصب قطعات در نما با ارتفاع كوتاه كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

وينچ ثابت سه فاز

 • کد محصول: وينچ ثابت چند سرعته
 • ظرفیت: 2 تن
 • انرژی: سه فاز

براي كشش و بلند كردن اجسام در راستاي افقي و عمودي كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

وينچ يك تن

 • کد محصول: وينچ با ترمز درام
 • ظرفیت: يك تن
 • انرژی: سه فاز

براي جا به جايي مصالح و قطعات كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر