دامپر

دامپر

براي انتقال و جابه جايي مصالح كاربرد دارد

دامپر

  • کد محصول: يك طرف تخليه
  • ظرفیت: 2/5 تن
  • انرژی: گازوئيل

براي انتقال و جابه جايي مصالح فله كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

دامپر

  • کد محصول: سه طرف تخليه
  • ظرفیت: 2/5 تن
  • انرژی: گازوئيل

براي انتقال و جابه جايي مصالح فله كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر