سبد تاور

سبد تاور

براي حمل مصالح و قطعات مانند كاشي و سراميك و مصالح فله به طبقات كاربرد دارد

سبد حمل انسان

 • کد محصول: جايگاه نفر
 • ظرفیت: با توجه به تعداد نفرات
 • انرژی: دستي

براي حمل انسان كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

سبد تاور

 • کد محصول: سبد حمل مصالح
 • ظرفیت: با توجه به سفارش
 • انرژی: دستي

براي حمل مصالح و قطعات كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

سبد تاور مصالح فله

 • کد محصول: درب باراندازي
 • ظرفیت: با توجه به سفارش
 • انرژی: دستي

براي حمل قطعات و مصالح فله كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

سبد تاور مصالح

 • کد محصول: درب دولنگه
 • ظرفیت: با توجه به سفارش
 • انرژی: دستي

براي جابه جايي قطعات و مصالح كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر