باكت خاك

باكت خاك

براي جا به جايي خاك و مصالح فله استفاده مي شود

باكت هرمي

 • کد محصول: باكت هرمي خاك
 • ظرفیت: 0/3 متر مكعب تا 8 متر مكعب
 • انرژی: دستي

سريع ترين باكت براي جا به جايي خاك

اطلاعات بیشتر

باكت قايقي

 • کد محصول: باكت خاك قايقي
 • ظرفیت: 0/3 متر مكعب تا 4 متر مكعب
 • انرژی: دستي

براي جا به جايي خاك و ماسه و مصالح فله و مصالح بسته بندي شده مانند سنگ و كاشي و سرامي...

اطلاعات بیشتر

باكت حمل ماسه خاص

 • کد محصول: باكت تخليه بغل
 • ظرفیت: يك متر مكعب
 • انرژی: دستي

مخصوص خاك و ماسه و مصالح فله

اطلاعات بیشتر

باكت چهارگوش خاك

 • کد محصول: مكعب مستطيل (4گوش)
 • ظرفیت: 0/5 مترمكعب تا 4 مترمكعب
 • انرژی: دستي

براي جابه جايي مصالح فله و غيرفله كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

باكت هرمي خاك

 • کد محصول: باكت هرمي تخليه زير
 • ظرفیت: 0/5 مترمكعب تا 4 مترمكعب
 • انرژی: دستي

براي پر كردن خاك پشت ديوار بتني كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر