بالابر ريلي

بالابر ريلي

بالابرريلي تكفاز + سه فاز

بالابرريلي تكفاز

  • کد محصول: BR400
  • ظرفیت: 400 كيلوگرم
  • انرژی: تكفاز + سه فاز

بالابر قابليت استفاده از كليد فرمان سيار را دارد

اطلاعات بیشتر

بالابر ريلي سه فاز

  • کد محصول: BR600
  • ظرفیت: 600 كيلوگرم
  • انرژی: سه فاز

بالابرها قابليت استفاده از كليد فرمان سيار را دارند

اطلاعات بیشتر