ستون ريز

ستون ريز

ستون ريز ريلي +ستون ريز گردان

بالابر ستون ريز ريلي

 • کد محصول: BS 250
 • ظرفیت: 350كيلوگرم
 • انرژی: تكفاز

ارتفاع بتن ريزي ستون 3/30 و 4 متر مي باشد

اطلاعات بیشتر

بالابرستون ريز گردان

 • کد محصول: BSG 350
 • ظرفیت: 350كيلوگرم
 • انرژی: تكفاز + سه فاز

ارتفاع بتن ريزي تا 6 متر مي باشد

اطلاعات بیشتر

بالابر ستون ريز گردان

 • کد محصول: دكل متحرك
 • ظرفیت: 350 كيلوگرم
 • انرژی: تكفاز

براي جابه جايي مصالح و بتن ريزي ستون و ديواربرشي كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

بالابرگردان ستون ريز

 • کد محصول: دكل ثابت
 • ظرفیت: 300 كيلوگرم
 • انرژی: تكفاز

براي جا به جايي مصالح و بتن ريزي ستون و ديوار برشي كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر