انواع باكت

انواع باكت

وسيله اي براي جابه جايي انواع مصالح ساختماني

باكت بتن تخليه زير

  • کد محصول: ساده- جايگاه نفر
  • ظرفیت: 500-2000 ليتري
  • انرژی: دستي

براي بتون ريزي سقف

اطلاعات بیشتر

باكت بتن تخليه بغل

  • کد محصول: درب اهرمي و گيربكسي
  • ظرفیت: 500-2000 ليتري
  • انرژی: دستي

براي بتون ريزي ستون و ديوار برشي

اطلاعات بیشتر

باكت خاك

  • کد محصول: هرمي
  • ظرفیت: 5/. متر مكعب تا 5 مترمكعب
  • انرژی: دستي

وسيله اي براي جابه جايي و انتقال خاك در پروژه ها از داخل زمين و تخليه در كاميون

اطلاعات بیشتر