بتونير

بتونير

براي ساخت بتن استفاده مي شود

بتونير 300 ليتري فرمان گيربكس

 • کد محصول: BV 300
 • ظرفیت: 300 كيلوگرم
 • انرژی: تكفاز + سه فاز

براي بتن ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

بتونير 350 ليتري

 • کد محصول: BH 350
 • ظرفیت: 350كيلوگرم
 • انرژی: تكفاز + سه فاز

براي بتن ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

بتونير 750 ليتري برقي

 • کد محصول: BH 750
 • ظرفیت: 750 كيلوگرم
 • انرژی: سه فاز

براي بتون ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

بتونير 750 ديزل

 • کد محصول: BH 750
 • ظرفیت: 750 كيلوگرم
 • انرژی: ديزل

براي بتون ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

بتونير 2000 ليتري

 • کد محصول: BH 2000
 • ظرفیت: 2000 ليتري
 • انرژی: سه فاز

براي بتون ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

بتونير 1000 ليتري

 • کد محصول: BH 1000
 • ظرفیت: 1000 كيلوگرم
 • انرژی: سه فاز

براي بتون ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

بتونير 1000 ديزل

 • کد محصول: BH 1000 D
 • ظرفیت: 1000 كيلوگرم
 • انرژی: ديزل

براي بتون ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر