ارزش های اصلی شرکت

همبستگی

ژرف اندیشی

امنیت

کیفیت

نوآوری

جامعه

پایداری

همکاری

اشتغال زایی